Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng l?ch s? đ??c làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đ??c l?ng &o vách ngăn nh?m m?c đích ti?m năng gi? b?c tranh mà v?n gi? đ??c tính năng ngăn phòng. Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng cu?i ngu?n l?ch s? đc làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đ??c l?ng &o vách ngăn nh?m m?c đích m?c đích gi? b?c tranh mà v?n gi? đ??c ích l?i ngăn phòng. Không gian phong th?y trong nhà đc chi?t kh?u s? m?t chính là phòng th?. Phòng th?, phòng khách, phòng ng? là nh?ng công trình ti?t minh. Vách ngăn phòng khách & phòng th? là cách đ? ngăn cách nh?ng công trình ti?t minh tránh kh?i xung đ?t công su?t phòng. Hi?n nay thì r?t h?u h?t m?i ng??i s?ng trong căn h? chung c? th??ng khó khăn khi tìm đ?a đi?m th? t? vì các lo?i tr? v? m?t hi?n tích c?a căn h?. Chuyên gia phong th?y s? t? v?n ch?a s? quy ví m?t s? trong nh?ng trong các l?u ý khi k?t h?p phòng khách & phòng th? b?ng vách ngăn phòng khách & phòng th? trong kho?ng không chung c?. Khi bài trí không khí th? t?, không gian tâm linh v?i phòng khách nh?ng b?n tránh không gian tâm linh Màu s?c quá n?i tr?i so v?i nh?ng đ? n?i th?t trong kho?ng không gian phòng khách. Tránh bài trí kho?ng không th? t? b? nh?ng kh?i h? th?ng nh? d?m xà c?t trong phòng khách khi đè lén lên ho?c là b?n thân m?i b?n h? cũng c?n l?u ý đ?n cái vi?c bài trí làm sao cho kho?ng không th? t? t?c là ban th? tránh b? các ánh sáng d??ng quan c?a ban công cũng nh? là kh?i h? th?ng phòng khách soi r?i vào ban th? n?u nh? phòng khách qua sáng nh?ng b?ng giáo đ? có rèm ho?c vách ngăn phòng khách, vách ngăn phòng th? đ? tri?n khai ra làm sao cho phòng th? có kho?ng ánh n?ng phù h?p v?a ph?i đ? có th? t? đ??c l?u khí. http://suigindo.com/wiki/index.php?dosondragonocean26 https://coub.com/dosondragonocean https://www.cakeresume.com/me/dosondragonocean/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-28 (木) 00:38:08 (38d)